KUNTO-PIRKAT ry.

TOIMINTASÄÄNNÖT

I Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli.

Yhdistyksen nimi on KUNTO-PIRKAT ry.

Yhdistyksen toiminta-alue on PIRKANMAAN TALOUSALUE.

Yhdistys on perustettu maaliskuun 09 päivänä 1980 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on SUOMI.

II Seuran tarkoitus.

Seuran tarkoituksena on edistää veteraanien liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

III Tarkoituksen toteuttaminen.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

- kilpailutoimintaa

- koulutustoimintaa

- valmennus- ja harjoitustoimintaa

- tiedotus- ja suhdetoimintaa

- valistus- ja kasvatustoimintaa

- kuntoliikuntaa sekä

- muuta vastaavaa toimintaa jäsentensä ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden lisäämiseksi ja säilyttämiseksi.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeelisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.

4. Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen kilpailu-, huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen julkaisu-, kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita. Tarvittaessa seura hankii toimintaansa varten asianmukaiset luvat.

Seura on SUOMEN VETERAANIURHEILULLIITTO ry:n jäsen, josta käytetään näissä säännöissä lyhennettä SVU ja harjoittaa SVU:n jäsenenä niitä urheilumuotoja, jotka ovat SVU:n ohjelmassa sekä toimii SVU:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

IV Seuran jäsenet.

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön joka sitoutuu noudattamaan seuran ja SVU:n sääntöjä ja määräyksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö joka on merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla jäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsen joka haluaa erota seurasta tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen kahdelta vuodelta katsotaan eronneeksi seurasta.

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

- toimii seuran sääntöjen vastaisesti

- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

- toimii seuran ja / tai SVU:n tarkoitusperien vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan sääntömääräiseen kokoukseen.

Vetoomus on toimitettava kirjallisesti seran johtokunnalle 14 päivänkuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuunottamatta.

Erotetulla ei ole oikeutta vaata takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

V Liitymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä kannetavien liitymis ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

- hän on suorittanut liitymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 30 vuotta

tai

- on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut tai

- on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat jäsenmaksusta vapaat.

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset.

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta:

- sanomalehtitiedoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

- kirjallisella ilmoituksella jäsenille.

10§

Kevätkokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle:

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan:

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

7. Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat muut asiat.

8. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle:

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan:

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi:

a) toimintasuunnitelma

b) vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannatumaksujen suuruus

c) talousarvio

d) yleissuunitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös seuran puheenjohtajaksi kutsutaan sekä yksi (1) varapuheenjohtaja.

8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 varsinaista ja 3 henkilökohtaista varajäsentä erovuorossa olevien tilalle.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

11. Valitaan tarvittaessa edustajat SVU:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi em. kokouksiin.

12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat asiat.

13. Kokouksen päättäminen.

11§

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat siitä edellä mainitulla tavalla tehneet esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12§

Seuran, sen johtokunnan, jaoston ja valiokuntien kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaoston ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13§

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella täysiikäisellä jäsenellä, kannattavia jäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

VII Seuran hallinto.

14§

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja sekä kahdeksi toimintavuodeksi valittut 6 varsinaista ja 6 henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos johtokunnan jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtäväänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljelläolevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee seuran jäsenten keskuudesta sihteerin ja taloudenhoitajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 3 johtokunnan jäsentä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään 3 johtokunnan jäsentä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävä on erityisesti:

1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3. Suunitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6. Vastata SVU:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvotteista.

7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

8. Pitää jäsenluetteloa.

9. Hoitaa seuran taloutta.

10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

11. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet.

12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

13. Päätää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

14. Ryhtyä kaikiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15. Luovuttaa tilit johtokunnan allekirjoittamina tilintarkastajille tarkistettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15§

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VIII Muita määräyksiä.

17§

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeeliset johto- ja toimintaelimet.

18§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päätää seura kokous. Ollakseen pätevä, on pääkösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolme neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhdeen kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19§

Jotta seuran purkamisesta koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksen läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20§

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Tukijat

dextra parempaa huomista tunnus

tm pystylogo 90x90px

logo vaaka

polar phamra

vocatum